Όροι χρήσης

 • 1. Εισαγωγή

  Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το metafores-online.gr. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των όρων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της τοποθεσίας web metafores-online.gr που παρέχεται στους χρήστες και επισκέπτες φυσικά και νομικά πρόσωπα.

  Τα Εγγεγραμμένα Μέλη/Χρήστες/Επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, κατά την είσοδο-επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο του metafores-online.gr και πριν από την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Τα Εγγεγραμμένα Μέλη/Χρήστες/Επισκέπτες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου metafores-online.gr δίνουν τη συγκατάθεσή τους και αποδέχονται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές :Το παρακάτω Συμφωνητικό χρήστη ισχύει για όλους όσους θα εγγραφούν ή επισκέπτονται το metafores-online.gr. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθούν, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του metafores-online.gr.

 • 2. Γενικοί όροι Χρήσης

  Το www.metafores-online.gr είναι μια ιστοσελίδα που ανήκει στην εταιρεία All World Services Ltd με ID number 202686639 καί με έδρα την Bulgaria επί της οδού krusha 3 str.2850,Petrich Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι μία περιοχή στην οποία συναντώνται τα Εγεγραμμένα Μέλη, δηλαδή αφενός μεν οι Χρήστες, οι οποίοι αναζητούν μεταφορική εταιρεία προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία μεταφορά πραγμάτων αφετέρου δε οι Μεταφορικές Εταιρείες, οι οποίες υποβάλουν στους Χρήστες προσφορές προκειμένου να αναλάβουν μία Μεταφορά.

 • 2.1. Ορισμοί

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ή ΜΕΛΟΣ: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης (password) στο metafores-online.gr και είναι υπεύθυνος για όλους τους κωδικούς και τον τρόπο χρήσης του metafores-online.gr. Επίσης το Μέλος αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος ως ουσιώδεις και δεσμευτικούς.

  ΧΡΗΣΤΗΣ : Είναι Μέλος του metafores-online.gr και μπορεί να καταχωρεί στο metafores-online.gr την λίστα με τα πράγματα που θέλει να μεταφέρει.

  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ: Είναι Μέλος του metafores-online.gr (εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν) και δίνει προσφορές στον ενδιαφερόμενο Χρήστη προκειμένου να αναλάβει να μεταφέρει τα πράγματά του.

  ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ιστοσελίδες του metafores-online.gr, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε ένα Μέλος του metafores-online.gr και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα Μέλος μπορεί να είναι δικαιούχος περισσότερων κωδικών πρόσβασης. Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του metafores-online.gr από το Μέλος. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε Μέλους είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στο metafores-online.gr από τους υπαλλήλους και συνεργάτες νομικού προσώπου Μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτού που θα είναι χρήστες.

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Είναι η μεταφορά πραγμάτων που καταχωρεί o Χρήστης στο metafores-online.gr για την οποία δίνουν προσφορές οι Μεταφορείς.

  ΕΓΓΡΑΦΗ: Είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο metafores-online.gr. Η αποδοχή της εγγραφής ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του metafores-online.gr.

  ΑΜΟΙΒΗ: Είναι το ποσό που οφείλεται στο metafores-online.gr από τον Μεταφορέα ως αμοιβή για τις υπηρεσίες μας προς αυτόν, όταν η προσφορά του τελευταίου γίνει αποδεκτή από τον Χρήστη και έχει εξασφαλίσει την Μεταφορά.

  ΑΚΥΡΩΣΗ: Το δικαίωμα των Μεταφορέων ή Χρηστών να υπαναχωρήσουν από την σύμβαση

 • 2.2. Ευθύνη Εγγεγραμμένου Μέλους/Επισκέπτη

  Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου metafores-online.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικά το Εγγεγραμμένο Μέλος είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά του. Ως εκ τούτου το Εγγεγραμμένο Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του metafores-online.gr για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτό από κακή και αθέμιτη -αντισυμβατική ή αδικοπρακτική- χρήση των κωδικών πρόσβασής του από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξαρτήτου αν αυτό είχε δηλωθεί για τη χρήση του κωδικού από το Εγγεγραμμένο Μέλος στο metafores-online.gr. Περαιτέρω το Εγγεγραμμένο Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του metafores-online.gr τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-συνδρομητή, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης του metafores-online.gr και τις υπηρεσίες του κατά τρόπο άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικό προς αυτό.

  Οι μεταφορείς δεν πρέπει:

  • α) Να κάνουν εικονικές προσφορές ενάντια σε δική τους προσφορά ή να έχουν συνεργάτες ή υπαλλήλους που να κάνουν εικονικές ανταγωνιστικές προσφορές
  • β) Να παραπλανούν σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης μεταφοράς
  • γ) Να αρνούνται την Αμοιβή για μια Μεταφορά εφόσον η προσφορά τους έγινε δεκτή
  • δ) Να προσπαθούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Χρήστη ή να αποκαλύπτουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους ή τα στοιχεία απευθείας επικοινωνίας μαζί τους προς τους Χρήστες με τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων ή λογοτύπων
  • ε) Να ακυρώνονται οι Αποδοχές, γιατί έτσι θα αναγκαστούμε να θέσουμε εκτός site τον συνεργάτη μεταφορέα, ως υπεύθυνο για την ακύρωση της μεταφοράς. Εάν έχει τρεις ακυρώσεις τον μήνα, θα τίθεται για ένα μήνα εκτός . Αν έχει περισσότερες, η αντιστοιχία θα είναι ανάλογη μέχρι και την πλήρη έξοδο του από την πλατφόρμα.    
  • στ) Γενικά, οι διαχειριστές του metafores-online θα κρίνουν αν κάποιος μεταφορέας θα πρέπει να έχει ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα του site.
 • 2.3. Χρήση του metafores-online.gr

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν έχετε δικαίωμα δικαιοπραξίας ή έχει ανακληθεί η ιδιότητά σας ως Μέλους στο metafores-online.gr. Κατά τη χρήση του metafores-online.gr, δεν επιτρέπεται:

  • να δημοσιεύετε, αναγράφετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές των τοποθεσιών μας
  • να παραβιάζετε νόμους, να ζητάτε ή να αποδέχεστε την μεταφορά πραγμάτων που απαγορεύεται από την εν γένει νομοθεσία ή να παραβιάζετε με άλλον τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων
  • να μην καταβάλλετε αμοιβή για την μεταφορά πραγμάτων που έχετε συμφωνήσει, εκτός εάν ο μεταφορέας έχει αλλάξει ουσιαστικά τους όρους μεταφοράς μετά την προσφορά του, εάν έχει γίνει σαφές τυπογραφικό λάθος ή εάν δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε την ταυτότητα του μεταφορέα
  • να παρεμβαίνετε στις καταχωρίσεις άλλων χρηστών
  • να παρακάμπτετε ή να χειραγωγείτε την τιμολογιακή δομή, τη διαδικασία χρέωσης ή τα ποσά που οφείλονται στο metafores-online.gr
  • να δημοσιεύετε ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων)
  • να πράττετε οτιδήποτε μπορεί να υπονομεύσει τα συστήματα σχολιασμού ή αξιολόγησης (όπως εμφάνιση, εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών σχολιασμού σε τοποθεσίες εκτός metafores-online.gr ή χρήση αυτών των πληροφοριών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με metafores-online.gr)
  • να μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας στο metafores-online.gr (περιλαμβανομένων των σχολίων) και το αναγνωριστικό χρήστη σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας
  • να διανέμετε ή να δημοσιεύετε ενοχλητική, αυτόκλητη ή μαζική ηλεκτρονική επικοινωνία, γράμματα-αλυσίδες ή σχήματα πυραμίδας
  • να διανέμετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν το metafores-online.gr ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών του metafores-online.gr
  • να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις τοποθεσίες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες του metafores-online.gr ή
  • να συλλέγετε ή να συγκεντρώνετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συναίνεσή τους.

  Εάν εγγράφεστε στο metafores-online.gr ως νομικό πρόσωπο (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρία, κοινοπραξία κλπ), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε νομικά αυτό το νομικό πρόσωπο. Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο metafores-online.gr ως νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της εμπορικής σας ιδιότητας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

  Το metafores-online.gr δεν ενέχεται στις συμβάσεις μεταξύ Χρηστών και Μεταφορέων. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, διαβάστε την σχετική ενότητα περί της πολιτικής «Ακύρωσης – Υπαναχώρησης».

  Η μεταφορά πραγμάτων από διεθνείς μεταφορείς μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν φόρων και τελωνειακών δασμών.

  Η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό. Εκτός αν συμφωνήσετε διαφορετικά με το metafores-online.gr, δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης του παρόντος Συμφωνητικού σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών ή κάθε αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

 • 2.4. Καταχρηστική χρήση του metafores-online.gr

  Το metafores-online.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες του και ασφαλή την κοινότητα. Παρακαλούμε να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις των πολιτικών μας.

  Χωρίς περιορισμό για τα υπόλοιπα επανορθωτικά μέτρα, μπορεί να σας αποστείλουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας και τους λογαριασμούς Μέλους, να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε την πρόσβαση και τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες μας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της ακύρωσης προσφορών και της κατάργησης καταχωρίσεων), να καθυστερήσουμε ή να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να καταργήσουμε τυχόν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό , να μειώσουμε ή να διαγράψουμε λογαριασμούς και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα για να σας αποκλείσουμε από τις τοποθεσίες μας, εάν:

  • πιστεύουμε ότι δημιουργείτε προβλήματα (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παρενόχλησης του προσωπικού του metafores-online.gr ή άλλων χρηστών ή της υποβολής παράλογων νομικών απειλών κατά του metafores-online.gr) ή εκθέτετε εμάς ή άλλον χρήστη του metafores-online.gr σε οικονομική ζημία ή νομικές ευθύνες
  • πιστεύουμε ότι δεν ενεργείτε σύμφωνα με το γράμμα ή το πνεύμα του παρόντος Συμφωνητικού ή των πολιτικών μας
  • παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να πιστοποιήσουμε πληροφορίες που μας έχετε παράσχει
  • λαμβάνετε κατ'εξακολούθηση αρνητική αξιολόγηση και σχόλια από τα Μέλη με τα οποία συναλάσεσθε

  Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που έχουν μείνει ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα (90 ημερών) ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τη λειτουργία τοποθεσιών του metafores-online.gr.Συμφωνείτε να μην θεωρείτε υπεύθυνο το metafores-online.gr για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας της ανάληψης των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω από το metafores-online.gr.

 • 2.5. Απαγόρευση ενοχλητικής αλληλογραφίας

  Δεν ανεχόμαστε την ενοχλητική αλληλογραφία (αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες). Ορίστε τις προτιμήσεις ειδοποίησης του metafores-online.gr έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που προτιμάτε. Δεν μπορείτε να προσθέτετε άλλους χρήστες του metafores-online.gr, ακόμα κι αν πρόκειται για χρήστες που έχουν συμβληθεί με εσάς, στη λίστα αλληλογραφίας σας (email ή απλό ταχυδρομείο) χωρίς τη συναίνεσή τους.

  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επικοινωνίας μας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να στέλνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση του Συμφωνητικού χρήστη. Μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα και να φιλτράρουμε με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα email καθώς και τα μηνύματα του συστήματος επικοινωνίας του metafores-online.gr πριν από την αποστολή τους μέσω των εργαλείων επικοινωνίας προκειμένου να εντοπίζουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ιούς, επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες ή παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, αλλά δεν αποθηκεύουμε αυτά τα μηνύματα για διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή τους. Εάν στείλετε ένα email ή μήνυμα σε μια διεύθυνση email η οποία δεν είναι καταχωρισμένη διεύθυνση email του metafores-online.gr και ανήκει σε μέλος του metafores-online.gr, δεν αποθηκεύουμε μόνιμα αυτό το email ούτε χρησιμοποιούμε αυτήν τη διεύθυνση email για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν ενοικιάζουμε και δεν πουλάμε αυτές τις διευθύνσεις email.

  Για να αναφέρετε ενοχλητική αλληλογραφία από άλλους χρήστες του metafores-online.gr, επικοινωνήστε μαζί μας ενημερώνοντάς μας σχετικά.

 • 2.6. Χρήση στοιχείων για άλλους χρήστες του metafores-online.gr

  Οι τοποθεσίες και οι υπηρεσίες μας δίνουν στα Μέλη τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία με τα Μέλη που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή, μπορεί δηλαδή να αποκτήσουν πρόσβαση στο όνομα, το αναγνωριστικό χρήστη, τη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αλληλογραφίας και οικονομικά στοιχεία για το άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη συναλλαγή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα άλλα Μέλη θα σεβαστούν το απόρρητο ή την ασφάλεια των στοιχείων σας και για το λόγο αυτόν σας ενθαρρύνουμε να αξιολογείτε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεστε πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές και μοιραστείτε τα στοιχεία σας μαζί τους. Παρομοίως, σας ζητούμε να σέβεστε το απόρρητο των άλλων Μελών και να τους ενημερώνετε για τις πολιτικές σας περί απορρήτου και ασφάλειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να δίνετε στα άλλα Μέλη τη δυνατότητα να διαγράφονται από τη βάση δεδομένων σας και να ελέγχουν τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για αυτούς.

  Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των Μελών μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μόνο για:

  • σκοπούς σχετικούς με τις συναλλαγές του metafores-online.gr που δεν αποτελούν αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες
  • χρήση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του metafores-online.gr και
  • άλλους σκοπούς με τους οποίους έχουν συμφωνήσει ρητά τα Μέλη.
 • 3. Χρεώσεις

 • 3.1. Κόστος χρήσης

  Η χρήση του metafores-online.gr για τους Χρήστες, είναι δωρεάν. Ο Μεταφορέας οφείλει Αμοιβή στο metafores-online.gr, όταν καταρτισθεί η σύμβαση μεταφοράς με την μεσολάβηση ή υπόδειξη του metafores-online.gr. Η σύμβαση θεωρείται ως καταρτισθείσα όταν ο Χρήστης αποδεχθεί την προσφορά του Μεταφορέα και καταβάλει την Εγγύηση.

 • 3.2. Υπολογισμός αμοιβών σε blockchain

  Η Αμοιβή του metafores-online.gr υπολογίζεται ως ποσοστό της προσφοράς του Μεταφορέα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Ποσό προσφοράς σε ευρώ €Κόστος σε (credits)
  από0,01€μέχρι100,00 €10 credits
  από100,01 €μέχρι300,00 €20 credits
  από300,01 €μέχρι500,00 €30 credits
  από500,01 €μέχρι800,00 €40 credits
  από800,01 €και πάνω50 credits

  Σημείωση: Για international transport για ποσό μέχρι τα 200€ ισχύει ο πίνακας ,πάνω από 200€ διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%

  Διευκρίνιση: 1 credits αντιστοιχή σε 1€ (ευρώ)

  Οι παραπάνω αμοιβές είναι χωρίς Φ.Π.Α

 • 3.3. Εκπτώσεις

  Το metafores-online.gr δύναται να παρέχει στους Μεταφορείς εκπτώσεις επί των άνω Αμοιβών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οπότε ο ανωτέρω πίνακας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, σε κάθε δε περίπτωση, θα ενημερώνονται ανάλογα οι Μεταφορείς πριν την υποβολή της προσφοράς τους.

 • 3.4. Αλλαγές στις χρεώσεις

  Μπορεί να επιλέξουμε να αλλάξουμε προσωρινά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για νέες υπηρεσίες και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύουμε το προσωρινό διαφημιστικό μέτρο ή τη νέα υπηρεσία στις τοποθεσίες μας.

  Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις και αμοιβές αναφέρονται σε ευρώ. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των χρεώσεων και των ισχυόντων φόρων για τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας μέσω έγκυρης μεθόδου πληρωμής.

 • 3.5. Απαλλαγές

  Η ματαίωση της εκπλήρωσης της σύμβασης από τον Μεταφορέα δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής της Αμοιβής. Ομοίως, ο Μεταφορέας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του αυτή σε περίπτωση που εκείνος εκτελέσει την μεταφορά αλλά δεν εισπράξει το τίμημα αυτής από τον Χρήστη.

  Μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης, δικαιολογημένης και για λόγους που δεν έχει υπαιτιότητα κάποιο συμβαλλόμενο μέρος (Χρήστης ή Μεταφορέας) ματαίωσης εκπλήρωσης της σύμβασης, υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της Αμοιβής κατά την αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια του metafores-online.gr

 • 3.6. ΦΠΑ

  H καταβολή του ΦΠΑ που συνδέονται με οποιδήποτε συναλλαγή βαρύνει τον Μεταφορέα. Το ποσό προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας που υποβάλει ο Μεταφορέας δεν θα συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ

 • 3.7. Ηλεκτρονικός λογαριασμός

  Με την εγγραφή του Μεταφορέα στο metafores-online.gr δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός λογαριασμός που του αντιστοιχεί. Ο λογαριασμός αυτός είναι μηδενικός (εκτός εάν την συγκεκριμένη περίοδο ισχύει κάποια προσφορά οπότε ο λογαριασμός ξεκινάει με bonus εγγραφής). Για να σταλούν τα στοιχεία κάποιου πελάτη που έχει αποδεχτεί την προσφορά του Μεταφορέα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό του ώστε να αφαιρεθεί η αμοιβή του site. Ο λογαριασμός του Μεταφορέα μπορεί να πιστωθεί με έναν από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται πιο κάτω. Εάν για οποιοδήποτε λόγω ο Μεταφορέας επιθυμεί την επιστροφή του ποσού που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, ενημερώνει τους υπευθύνους του metafores-online.gr και εντός 30 ημερών θα καταθέθεί το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει εάν και εφόσον το μέλος δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντι μας.

 • 4. Τρόποι πίστωσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μεταφορέα

  Η πίστωση γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • α) Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών IBAN ή,
  • β) με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς

  Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

  Παρακαλείστε όταν κάνετε την πληρωμή, όπως αναφέρετε το Ονοματεπώνυμό σας στο όνομα του καταθέτη.

  Κάθε επιπλέον κόστος που προκύπτει από την επιλογή του τρόπου πληρωμής, όπως Φ.Π.Α., τραπεζικά έξοδα, κ.α βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τoν Μεταφορέα.

 • 5. Αξιολόγηση

  Μέσω του metafores-online.gr παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να αξιολογούνται μεταξύ τους ύστερα από την εκτέλεση μιας Μεταφοράς. Οι αξιολογήσεις αυτές σκοπό έχουν να παρέχουν στα Μέλη κάποια εικόνα σχετικά με τις δεξιότητες και την αξιοπιστία των άλλων Μελών, πριν την υποβολή προσφορών στην περίπτωση των Μεταφορικών Εταιρειών, και στην αποδοχή της προσφοράς στην περίπτωση των Χρηστών.

  Η αξιολόγηση των Μελών γίνεται βαθμολογώντας και αφήνοντας κάποιο σύντομο σχόλιο μετά την ολοκλήρωση της Μεταφοράς. Υπάρχουν δυο επίπεδα αξιολόγησης, 4, 5, 3 (θετική) και 1 ή 2 (αρνητική).

  Δέχεστε ότι καταχωρώντας μια Μεταφορά ή δίνοντας προσφορά για κάποια Μεταφορά, είναι πιθανό ότι κάποιο Μέλος θα σας αξιολογήσει και αναγνωρίζετε ότι αυτή η αξιολόγηση αποτελείται αποκλειστικά από σχόλια που έχουν γράψει άλλα Μέλη για εσάς και από την βαθμολογία που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις αξιολογήσεις που έχετε λάβει στο metafores-online.gr σε άλλους διαδικτυακούς τόπους εκτός του metafores-online.gr. Επίσης όταν αξιολογείτε κάποιο Μέλος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κοινή λογική, δεν πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι συκοφαντική ή οτιδήποτε άλλο που να προσβάλει τα άλλα Μέλη και που πιθανώς θα οδηγήσουν σε νομικές διαδικασίες εναντίον σας. Η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων, συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα στο metafores-online.gr, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης του metafores-online.gr και εφόσον ενδείκνυται, την αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

  Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων Μέλους σε μια αξιολόγηση. Δεν επιτρέπεται επίσης η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μια αξιολόγηση.

 • 6. Περιεχόμενο

  Όταν μας παρέχετε περιεχόμενο, μας εκχωρείτε μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, συνεχές, αμετάκλητο, δωρεάν και με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης δικαίωμα να ασκούμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσίευσης, εμπορικών ονομασιών και βάσεων δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε επί του περιεχομένου σε κάθε γνωστό ή μελλοντικό μέσο. Επιπλέον, παραιτείστε όλων των ηθικών δικαιωμάτων που έχετε επί του περιεχομένου στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 • 7. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  Έχουμε την ιδιοκτησία, κάθε δικαίωμα και κάθε άδεια, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και για ό,τι υλικό δημοσιεύεται ή αναρτάται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Κάθε τέτοιο δικαίωμα είναι νομίμως κατοχυρωμένο. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας αποσπάσματα σελίδας ή σελίδων για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να θέσετε υπόψη τρίτων εντός του κύκλου σας το υλικό που βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

  Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με κανένα τρόπο το έγγραφο ή τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που έχετε τυπώσει ή έχετε μεταφορτώσει στον υπολογιστή.

  Η ιδιότητά μας (ή κάθε τρίτου αναγνωρισμένου συνεργάτη μας) ως ιδιοκτητών – εκδοτών του υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να μνημονεύεται.

  Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε κομματιού του υλικού του ιστότοπού μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την απόκτηση άδειας από εμάς προς τούτο ή από εκείνους που μας έχουν παραχωρήσει αντίστοιχη άδεια.

  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του metafores-online.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

  Επιτρέπεται μόνο η αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά και αποκλειστικά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και μόνο με την ένδειξη προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τυχόντα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων – δικαιούχων τους αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη του metafores-online.gr.

 • 8. Ευθύνη

 • 8.1.

  Καμία ευθύνη δεν φέρουμε για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων που δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοπο ή τη λειτουργία του, ενδεικτικά δε δημοσίευση στοιχείων και καταχώριση προσφορών. Η τοποθεσία σκοπεύει στο να δίνει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να βρει την καλύτερη προσφορά για μια μεταφορά που θέλει να πραγματοποιήσει ανεξαρτήτως προϋποθέσεων. Καμία σχέση δεν έχουμε ούτε με τα πράγματα που προτείνονται προς μεταφορά ούτε με τους Μεταφορείς που προσφέρονται να εκτελέσουν την μεταφορά. Οι συμφωνίες συνάπτονται, εκτελούνται και ολοκληρώνονται αποκλειστικά μεταξύ των Χρηστών και των Μεταφορέων χωρίς καμία συμμετοχή του metafores-online.gr εκτός της γνωστοποίησης των εκατέρωθεν ενδιαφερομένων. Ούτε μπορούμε ούτε ελέγχουμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο των μεταφορών και δεν έχουμε ανάμειξη στις συναλλαγές μεταξύ Χρηστών και Μεταφορέων. Υπάρχει η δυνατότητα μεσολάβησης σε περίπτωση επιθυμίας κάποιου μέρους ή προς επίλυση κάποιας διαφωνίας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να εγγυηθούμε άμεσα την αλήθεια των προτάσεων ή των προσφορών και των σχολίων ή άλλων αναρτώμενων πληροφοριών, ούτε την ποιότητα των παρεχομένων από τους Μεταφορείς υπηρεσιών, ούτε την νομιμότητα της μεταφοράς ή των μεταφερομένων πραγμάτων.

 • 8.2.

  Η δημοσίευση μιας πρότασης ή μιας προσφοράς στον ιστότοπό μας δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αλήθεια, την νομιμότητα ή την εγκυρότητα αυτής, χωρίς το metafores-online.gr, όμως, να φέρει ευθύνη για τέτοιες δημοσιεύσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τις παροτρύνει ή να τις επιθυμεί ως περιεχόμενο της ιστοσελίδος του. Το metafores-online.gr δεν μπορεί και δεν υποχρεούται να ελέγξει για την ακρίβεια ή την αλήθεια των στοιχείων των Εγγεγραμμένων Μελών ή των πληροφοριών που παρέχονται ή δημοσιεύονται στον ιστότοπο.

 • 8.3.

  Κάθε Μέλος/Χρήστης/Μεταφορέας και γενικά κάθε συμβαλλόμενο μέρος φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη των καταχωρίσεων, δηλώσεων ή πράξεών του χωρίς εκ της αναρτήσεως αυτών στον ιστότοπό μας ή εκ της μεσολαβήσεως στην κατάρτιση της σύμβασης να γεννάται οποιαδήποτε αστική, ποινική ή άλλης φύσεως ευθύνη μας.

 • 8.4.

  Καίτοι λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα, αναγνωρισμένα, απαραίτητα και μέχρι σήμερα ειδικώς γνωστά μέτρα, παρ’ όλα αυτά δεν εγγυόμαστε την συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, εφόσον μπορούν να ανακύψουν προβλήματα ή παρεμβολές, προσωρινές ή μόνιμες, που εκφεύγουν του ελέγχου μας ή των δυνάμεων μας ή δεν υφίσταται ακόμη γνωστός τρόπος αντιμετώπισής τους. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και με κάθε γνωστό και αποδεκτό μέσο να διατηρηθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και η παροχή των υπηρεσιών μας, αλλά δεν εγγυόμαστε ή υποσχόμαστε (ρητώς ή σιωπηρώς) την μόνιμη και διαρκή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

 • 8.5.

  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία οικονομική ή μη ή για ζημίες που δεν μπορούμε εύλογα να προβλέψουμε έστω και αν οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.

 • 9. Ακύρωση-Υπαναχώρηση

 • 9.1.

  Εάν με την ιδιότητα του Χρήστη ενεργείτε ως καταναλωτής, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του νόμου. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί έναντι του μεταφορέα ως αντισυμβαλλόμενού σας.Αν μία Σύμβαση ακυρωθεί είτε από τον Χρήστη είτε από τον Μεταφορέα για δικαιολογημένο λόγο, υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της Αμοιβής του Μεταφορέα. Όποιος ζητεί την ακύρωση, οφείλει να εκθέσει τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης, προκειμένου να διαγνωστεί το δικαιολογημένο της ακύρωσης ή να γίνει προσπάθεια μεταβολής των όρων της συμφωνίας εφόσον είναι εφικτό και εφόσον μπορεί να τους ικανοποιήσει το άλλο μέρος.Αν το μέρος που ζήτησε την ακύρωση πρότεινε νέους όρους για την Σύμβαση και αυτοί έγιναν αποδεκτοί από το άλλο μέρος, τότε η Σύμβαση ισχύει όπως τροποποιήθηκε παράγοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη αντίστοιχα.

 • 9.2.

  Περαιτέρω, σχετικά με την τύχη της πρότασης μεταφοράς, ισχύουν τα εξής: Αν η ακύρωση κριθεί δικαιολογημένη ή κριθεί αδικαιολόγητη η απόρριψη από το άλλο μέρος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς μπορεί να καταχωριθεί εκ νέου στον ιστότοπο προκειμένου να υποβληθούν άλλες προσφορές. Αν η ακύρωση κριθεί αδικαιολόγητη ή κριθεί δικαιολογημένη η απόρριψη από το άλλο μέρος των νέων όρων, τότε η πρόταση μεταφοράς αποσύρεται οριστικά από τον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή της Αμοιβής ανήκει αποκλειστικά στην κρίση του metafores-online.gr σύμφωνα με τα παραπάνω (παρ.3.7.).

 • 9.3.

  Το metafores-online.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οριστικά ή προσωρινά την είσοδο στον ιστότοπο και την χρήση αυτού σε όσους συστηματικά μετέρχονται τακτικές σύναψης συμβάσεων μεταφοράς και, κατόπιν, ακύρωσής του, είτε δικαιολογημένης είτε αδικαιολόγητης και προκύπτει ότι αυτό πράττουν για αθέμιτους σκοπούς και επί ζημία της καλής λειτουργίας, φήμης και αξιοπιστίας του ιστοτόπου, καθώς και προς αποφυγή καταβολής της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής.

 • 10. Πολιτική απορρήτου

  • α) Το metafores-online.gr δίνει στα Μέλη/Χρήστες τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προσωπικά στοιχεία, μόνο εφόσον το επιθυμούν τα ίδια, με τα λοιπά Μέλη που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία μαζί τους. Το απόρρητο των υπολοίπων στοιχείων, δηλαδή εκείνων που δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσει το μέλος, διασφαλίζεται με κάθε δυνατό και γνωστό τρόπο, το metafores-online.gr, όμως, δεν εγγυάται ότι τα λοιπά Μέλη στα οποία θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία θα τηρήσουν το απόρρητο των στοιχείων. Ενδείκνυται η γνωστοποίηση των στοιχείων μόνο όταν συντρέχει λόγος και μόνο εφόσον είναι αποδεδειγμένη η αξιοπιστία του λήπτη τους και με μοναδικό σκοπό την σύναψη συμβάσεως μεταφοράς και την επικοινωνία και συνεννόηση για τους όρους της.
  • β) Απαγορεύεται η χρήση, συλλογή και αποθήκευση στοιχείων Μελών κατά τρόπο που αντιβαίνει την κείμενη νομοθεσία. Επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς χρήσης του παρόντος ιστότοπου και μόνο προκειμένου για την κατάρτιση συμβάσεων που επιδιώκεται με την χρήση του ιστότοπου αυτού.
  • γ) Οι όποιες διευθύνσεις επικοινωνίας του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αποστολή μαζικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση επανειλημμένης ενόχλησης με τον άνω τρόπο, θα επισημαίνετε η διεύθυνση αποστολής ως ανεπιθύμητη και ενδεχομένως να ληφθούν περισσότερα μέτρα, ως ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για όποιες άλλες διευθύνσεις τύχει να γνωστοποιούνται μέσω του ιστοτόπου, εφόσον κάποιος κάτοχος αυτών ενημερώσει ότι γίνεται λήπτης ενοχλητικών μηνυμάτων χωρίς την συγκατάθεσή του.
  • δ) Το περιεχόμενο των πληροφοριών που κοινοποιείται ή δημοσιεύεται οικειοθελώς από Μέλη/Χρήστες ή μη στον ιστότοπο αυτομάτως στερείται κάθε δικαίωμα προστασίας του απορρήτου ή όποιας άλλης μορφής προστασίας τόσο απέναντι στην ιστοσελίδα metafores-online.gr όσο και απέναντι σε όσους επισκέπτονται ή έχουν δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου και αποτελεί παραίτηση από κάθε ηθικό, πνευματικό ή υλικό δικαίωμα επί των πληροφοριών ή δημιουργιών αυτών στον βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  • ε) Εάν το Μέλος/Χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων αυτά θα διαγραφούν εντός 72 ωρών.Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι με την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την metafores-online.gr μπορεί να είναι περιορισμένη ή και αδύνατη.
  • στ) Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με την συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία τους, με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που χρειαστεί θα κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία.
  • ζ) Το αίτημα της καταχώρηση σας θα φαίνεται δημόσια σε όποιον/α επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Δεν θα είναι προς δημόσια έκθεση τα στοιχεία του Προφίλ σας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας `Αποδέχεστε` οτι το αίτημα σας θα προβάλεται Δημόσια.
 • 11. Αποδέσμευση

  Εάν διαφωνείτε με έναν ή περισσότερους όρους, μας αποδεσμεύετε από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (θετικές και αποθετικές) κάθε είδους, γνωστές και μη, που οφείλονται ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτή τη διαφωνία.

 • 12. Αποζημίωση

  Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και μόνο.

  Θα μας αποζημιώσετε εις ολόκληρο για κάθε απώλεια ή δαπάνη - περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων – που θα υποστούμε εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας του παρόντος Συμφωνητικού ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

 • 13. Σχετικά με τo metafores-online και τις εταιρείες υποστήριξης

  Το metafores-online υπηρεσία δημοπρασιών για μεταφορές-μετακομίσεις, παρέχεται από την All World Services Ltd με ID number 202686639 καί με έδρα την Bulgaria επί της οδού krusha 3 str.2850, Petrich, μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας  

  Το metafores-online έχει τα κεντρικά του γραφεία στην Βουλγαρία και υποστηρίζεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ("εταιρείες υποστήριξης"). Οι εταιρείες υποστήριξης προσφέρουν μόνο εσωτερικό υποστηρικτικό ρόλο στην και προς όφελος του metafores-online. Οι εταιρείες υποστήριξης διαχειρίζονται ορισμένα πεδία της Πλατφόρμας (δεν ελέγχουν πλήρως ή διατηρούν ή φιλοξενούν την Πλατφόρμα). Το metafores-online δεν αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει έδρα σε οποιαδήποτε περιοχή, τόπο ή γραφείο στον κόσμο (ούτε σε γραφεία των εταιρειών υποστήριξής της) άλλη από την καταχωρημένη της έδρα στην Βουλγαρία.

 • 14. Ειδοποιήσεις

  Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, κάθε έγγραφο που αφορά το metafores-online.gr θα επιδίδεται νομίμως στην διεύθυνση που θα δηλώνεται κατόπιν επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@metafores-online.gr. Οι ειδοποιήσεις μας λαμβάνουν χώρα μέσω email στη διεύθυνση email που δίδετε στο metafores-online.gr κατά την αίτηση εγγραφής. Εναλλακτικά, μπορεί να σας στείλουμε νομική ειδοποίηση με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και από τους συμβαλλόμενους με συστημένη αλληλογραφία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης.

 • 15. Επίλυση διαφωνιών – Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα

  Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία μεταξύ εσάς και του metafores-online.gr, συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας. Θα λάβουμε υπόψη εύλογα αιτήματα για επίλυση της διαφωνίας μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφωνιών, όπως η μεσολάβηση ή η διαιτησία, αντί της αντιδικίας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγαρίας , συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. 

 • 16. Γενικές Διατάξεις

  Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

  Οι τίτλοι των ενοτήτων έχουν καθαρά αναφορικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν το αντικείμενο ή το εύρος κάθε ενότητας.

  Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας ή άλλων, δεν καταργεί το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε σε επόμενες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα ενεργήσουμε έναντι όλων των παραβιάσεων του παρόντος Συμφωνητικού.